(hey, type here for great stuff)

access to tools for the beginning of infinity

Breu perfil sobre l'IPCC: estudiant el canvi climàtic

Organisme multinacional encarregat d’estudiar i gestionar la difusió científica sobre l’escalfament global (emissió de partícules, causes i efectes de l’efecte hivernacle, etcètera).

Estudia els diferents escenaris de canvi climàtic global als quals s’enfronta la humanitat en el segle XXI.

El Panell Intergovernamental Sobre el Canvi Climàtic (IPCC) va sorgir el 1988 arran de la col·laboració entre dues agències de les Nacions Unides, l’Organització Meteorològica Mundial (OMM, o bé WMO en les seves sigles en anglès) i el Programa de les Nacions Unides per al Medi ambient (PNUMA, o UNEP en les seves sigles en anglès).

L’objectiu de la nova agència ha consistit en amidar “el risc d’un canvi climàtic provocat per l’ésser humà”.

L’IPCC elabora informes periòdics sobre canvi climàtic que són àmpliament citats per governs, mitjans de comunicació i altres institucions.

En ells, s’ofereixen dades amb base científica relacionats amb els tres objectius fonamentals del Panell:

  • Elaborar informació rellevant sobre el canvi climàtic provocat per l’ésser humà.
  • Estudiar el veritable impacte de les accions que han donat motiu a l’escalfament global.
  • Dilucidar alternatives d’adaptació i mitigació d’aquest canvi climàtic.

L’IPCC és liderat per científics membres de diferents administracions, encara que també es nodreix dels treballs de diversos centenars de científics i investigadors independents.

Els membres del Panell acudeixen a reunions extraordinàries on es debaten esborradors i versions definitives d’informes sobre el canvi climàtic, les seves conseqüències i les possibles solucions als escenaris plantejats.

Les principals sessions i grups de treball estan compostes per representants governamentals, encara que poden acudir observadors i representants d’ONG.

L’IPCC no porta a terme investigacions pròpies ni mesura dades relacionades amb el clima o altres paràmetres rellevants, “sinó que basa la seva avaluació principalment en la literatura científica i tècnica revisada per homòlegs i ja publicada”, com assenyala la pròpia organització.

Tanmateix, l’organisme es dedica a les tasques assignades pel consell executiu de l’Organització Meteorològica Mundial i el Programa de Medi ambient de les Nacions Unides, a més de servir de suport a la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (UNFCCC).

L’IPCC compta amb tres grups de treball i un equip especial:

  • El grup de treball I avalua els aspectes científics del canvi climàtic.
  • El grup de treball II avalua la vulnerabilitat dels sistemes socials, econòmics i naturals del canvi climàtic, les conseqüències negatives i les possibilitats d’adaptació als possibles nous escenaris.
  • El grup de treball III avalua les possibilitats de limitar les emissions de gasos contaminants i així atenuar els efectes del canvi climàtic.
  • L’anomenat equip especial sobre els inventaris nacionals de gasos d’efecte hivernacle s’encarrega de dur el compte de les emissions de gasos d’efecte hivernacle en cada país.

Informes

L’IPCC elabora informes d’avaluació, informes especials i guies metodològiques.

En general, els informes de l’IPCC contenen l’avaluació científica, tècnica i metodològica de base, un resum per a responsables de portar a terme les polítiques proposades en les administracions (Resums per a Responsables de Polítiques, RRP) i un capítol amb consideracions generals.

La majoria dels informes del IPCC es publiquen amb caràcter comercial. No obstant això, els resums solen traduir-se de l’anglès als sis idiomes oficials de les Nacions Unides, i són publicats per l’IPCC.

Quart informe d’avaluació sobre el canvi climàtic (AR4)

El dos de febrer del 2007 es va presentar a París l’informe del grup de treball I de l’IPCC (dedicat a la física del clima).

Una vegada culminats els informes paral·lels dels grups II (que treballa en els impactes del canvi climàtic) i III (que ultima un informe d’avaluació dels efectes socials i econòmics), tota la informació s’aglutinarà en la síntesi final del Quart Informe d’Avaluació (AR4). El resultat final es presenta al novembre de 2007 a València.

L’informe del grup de treball I va causar gran expectació a tot el món, al tractar-se dels resultats del grup científic que treballa en l’IPCC, una tasca que sustenta el coneixement del problema.

El seu resum estableix sòlidament la realitat del canvi climàtic en marxa, la responsabilitat de l’activitat humana en el fenomen i les conseqüències de l’escalfament en el planeta.

En la realització de cada informe participen uns 3.000 científics de tot el món, dedicats a avaluar les investigacions i els resultats de les mateixes.

La conclusió del Quart Informe d’Avaluació no deixarà en aquesta ocasió lloc a dubtes: la temperatura de la Terra pujarà entre 1,9 i 4,6 graus centígrads al llarg del segle XXI, depenent de quants gasos contaminants s’emetin a l’atmosfera.

L’esborrany de l’informe afirma: “Onze dels 12 últims anys estan entre els més temperats des que hi ha mitjos de registre de les temperatures en la superfície terrestre.”

Objectiu: ajudar amb la presa de decisions

L’objectiu de la reunió de l’IPCC a París, el 2 de febrer del 2007, així com l’objectiu de la reunió de València, consisteix en traduir els resultats científics de l’informe en una síntesi comprensible i útil per al treball dels qui han de prendre decisions polítiques.