(hey, type here for great stuff)

access to tools for the beginning of infinity

Codi Tècnic de l'Edificació, CTE

La normativa espanyola CTE obliga els nous edificis, els rehabilitats i els públics a instal·lar panells solars tèrmics per escalfar l’aigua sanitària.

El 17 de març del 2006, Espanya millorava la seva legislació sobre construcció i la situava dins el grup de les més avançades del món, segons la Comissió Europea, en aprovar la normativa que obliga des de l’octubre del 2006 a què tots els edificis de nova construcció, així com tots els edificis públics, a disposar de captadors solars per escalfar l’aigua sanitària.

Segons els diversos estudis portats a terme pels fabricants i instal·ladors de panells solars tèrmics, el negoci relacionat amb aquest nou equipament obligatori creixerà al voltant del 40% anual.

El Codi Tècnic de l’Edificació (Reial Decret 314/2006, del 17 de març) s’aplica a tots els edificis públics de les diferents administracions de l’Estat, a tots els edificis de nova construcció i a aquells que siguin rehabilitats a partir de l’octubre del 2006.

Els edificis han d’instal·lar col·lectors tèrmics capaços d’escalfar l’aigua sanitària i, quan sigui el cas, l’aigua de les piscines climatitzades.

Des de l’octubre del 2006, és obligatori instal·lar panells fotovoltaics en hipermercats, centres comercials i d’oci, naus, edificis administratius, hotels, hospitals i recintes ferials, si superen els 3.000 metres quadrats construïts.

Segons declarava l’abril del 2006 José Fernández San José, director tècnic de la firma de panells solars Isofotón i president de l’Associació Solar de la Indústria Tèrmica (ASIT), durant els propers quatre anys Espanya instal·larà més de quatre milions de metres quadrats de col·lectors solars.

Amb aquest impuls, podria arribar als cinc milions previstos pel 2010, segons l’objectiu establert en el Pla d’Energies Renovables.

D’acord amb una informació de la periodista Inmaculada G. Mardones publicada al diari El País, “el principal problema inicial per a la implantació de col·lectors en la construcció és la seva integració arquitectònica.

Tot just existeixen arquitectes especialitzats en edificis bioclimàtics”. Al mateix reportatge, l’arquitecte Joaquín Grau assegura que “tots els habitatges històrics han estat bioclimàtics fins fa 50 anys, quan es va trencar aquesta tradició.”

L’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi d’Energia calcula que, per cada habitatge tipus (quatre persones, al voltant de 100 metres quadrats), fan falta d’un a dos metres quadrats de panells solars tèrmics; una instal·lació que implica unes despeses compreses entre els 600 i els 2.000 euros, amortitzables en menys de deu anys.

El Codi Tècnic de l’Edificació recull al seu preàmbul els motius que van portar al govern espanyol a aprovar-lo:

  • “Durant la segona meitat del segle XX uns processos d’urbanització i edificació accelerats han configurat la realitat actual d’una gran part del patrimoni edificat al nostre país. (…) Tot i això, la gran quantitat de nova edificació construïda als darrers anys i en dècades anteriors no sempre ha assolit uns paràmetres de qualitat adaptats a les noves demandes dels ciutadans.”
  • “Mitjançant aquesta normativa s’acompleixen certs requisits bàsics de l’edificació relacionats amb la seguretat i el benestar de les persones, que es refereixen tant a la seguretat estructural i de protecció contra incendis, com a la salubritat, la protecció contra el soroll, l’estalvi energètic o l’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda.”
  • “Aquesta nova normativa contribueix de manera decisiva al desenvolupament de les polítiques (…) de sostenibilitat, en particular del Pla d’Acció de l’Estratègia d’Estalvi i Eficiència Energètica, i es converteix en instrument de compromisos (…) en matèria mediambiental, com són el Protocol de Kyoto o l’Estratègia de Göteborg.”
  • “(…) El Codi Tècnic de l’Edificació crea un marc normatiu homologable a l’existent als països més avançats i harmonitza la reglamentació estatal existent en l’edificació amb les disposicions de la Unió Europea vigents en aquesta matèria: en primer lloc, amb les relatives a la lliure circulació de productes de construcció dins el mercat únic europeu (…); en segon lloc, ha de considerar-se la Directiva 2002/91/CE, del Parlament Europeu i del Consell, del 16 de desembre, relativa a l’eficiència energètica dels edificis, en virtut de la qual s’han incorporat al Codi Tècnic de l’Edificació les exigències relatives als requisits d’eficiència energètica dels edificis.”
  • “El Codi Tècnic de l’Edificació no serà d’aplicació a les obres de nova construcció i a les obres en els edificis existents que tinguin sol·licitada la llicència d’edificació amb anterioritat a l’entrada en vigor del present Reial Decret (octubre del 2006).”

Entre les empreses espanyoles que instal·len panells solars tèrmics destaquen Gamesa Solar, Disol, Saclima, Viessmann, l’empresa israeliana Chromagen o l’alemanya SunTechnics, entre d’altres.