(hey, type here for great stuff)

access to tools for the beginning of infinity

Informació de context sobre l'energia solar

L’energia solar és creada quan la radiació solar esdevé escalfor (procediments termals) o electricitat (procediments elèctrics).

L’energia solar descriu nombrosos mètodes per a aprofitar la radiació de la llum solar.

Ha estat present durant segles en nombrosos mètodes de construcció tradicionals, encara que els països més rics només han tornat a mostrar interès en aquesta font d’energia a mesura que els costos mediambientals i els problemes de subministrament de combustibles fòssils es fan marcadament insostenibles.

El tradicional ús de l’energia solar com sistema de calefacció passiu ha influenciat el disseny de les cases i edificis públics d’àmplies zones del món: els habitatges més eficients han estat històricament dissenyats, sobretot a latituds septentrionals, amb grans finestrals cap al sud i petites finestres en les parets orientades cap al nord.

D’aquesta manera tan senzilla s’ha reduït durant segles la necessitat d’emprar altres fonts d’energia per a generar calor.

No obstant això, el creixement industrial i la bonança econòmica d’Occident provocaren en el segle XX un abandó massiu d’aquest tipus de construccions, alhora que s’afavoria la utilització d’electricitat i combustibles per a assolir la temperatura desitjada a les llars. El segle XXI podria suposar una revisió i potenciació dels mètodes d’aprofitament passiu energètic.

L’energia solar és emprada en diversos àmbits:

  • Per a aprofitar la calor que genera: funcions sanitàries com l’escalfament d’aigua, sistemes de calefacció i altres aplicacions. També avança la comercialització de les anomenades cuines solars, capaces d’aprofitar la radiació solar per a cuinar. Aquest ús podria ser especialment adequat per a la seva ocupació en les zones més aïllades dels països pobres.
  • Per a generar electricitat a través de panells fotovoltaics o tèrmics. Aquests últims converteixen la calor en electricitat.
  • En la dessalinització i potabilització de l’aigua marina per a la posterior ocupació de l’aigua en múltiples usos, tant agrícoles com industrials.
  • Processos naturals tals com la destil·lació, l’evaporació, la fotosíntesi, la refrigeració i l’assecat. Nombrosos mètodes industrials i artesanals depenen d’aquests processos generats per la radiació solar.

La potència i la radiació solar varien segons el moment del dia, les condicions atmosfèriques -que l’esmorteixen- i la latitud, així com la posició i inclinació de la Terra pel que fa al Sol.

La radiació és aprofitable en les seves components directa i difusa:

  • La radiació directa prové directament del focus solar, sense reflexions ni refraccions intermèdies. Pot reflectir-se i concentrar-se per a la seva utilització.
  • La difusa és emesa per la volta celeste diürna gràcies als múltiples fenòmens de reflexió i refracció solar en l’atmosfera, núvols, etcètera. No pot controlar-se, encara que és emprada com sistema energètic passiu en, per exemple, l’orientació i característiques d’un edifici pel que fa al sol.

Entre els diferents tipus de tecnologia solar emprats, la indústria tecnològica se centra en la fabricació, comercialització i millora de dos sistemes generació elèctrica a partir de la captació de rajos solars:

  • Energia solar fotovoltaica: per a produir electricitat a través de la reacció de plaques de material semiconductor que reaccionen a la radiació solar generant impulsos elèctrics. L’efecte fotoelèctric és possible gràcies a la capacitat de la radiació electromagnètica per a extreure electrons d’alguns materials, principalment metalls i semiconductors.
  • Energia solar tèrmica (termosolar): l’electricitat es produeix a partir d’un cicle termodinàmic convencional, mitjançant un fluid que és escalfat pel sol. La calor produïda és transformat en energia elèctrica.