(hey, type here for great stuff)

access to tools for the beginning of infinity

Institut per a la Diversificació i l'Estalvi d'Energia

IDAE és una entitat pública empresarial que promou a Espanya l’eficiència energètica, l’ús racional de l’energia, la diversificació de les fonts energètiques i la promoció de les energies renovables.

L’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi d’Energia (IDAE en les seves sigles en castellà), amb seu a Madrid, és una entitat adscrita al Ministeri d’Economia espanyol, a través de la Secretaria d’Estat d’Energia.

La institució s’encarrega de coordinar i gestionar, conjuntament amb les comunitats autònomes, les principals polítiques d’eficiència energètica a Espanya:

  • El Pla d’Acció Estalvi i Eficiència Energètica 2008-2012. Estratègia que pretén generar “un estalvi de 87,9 milions de tones de petroli (equivalent al 60% del consum d’energia primària a Espanya durant el 2006)”, que permetria reduir les emissions de CO2 en 238 milions de tones. Concentra els seus esforços en 7 sectors: indústria, transport, edificació, serveis públics, equipament residencial i ofimàtic, agricultura i transformació de l’energia.
  • El Pla d’Energies Renovables 2005-2010. El 12,1% del consum d’energia primària el 2010 serà abastit a Espanya per les energies renovables, segons les previsions.
  • A més, l’IDAE porta a terme “accions de difusió, assessorament tècnic, desenvolupament i finançament de projectes d’innovació tecnològica.”
  • L’institut també coordina la seva activitat amb projectes energètics de cooperació al si de la Unió Europea i amb tercers països.

L’IDAE també oferix serveis d’assessorament en eficiència energètica a les empreses espanyoles que ho requereixin. Compta, tanmateix, amb una línia de préstecs de baix interès.

Eficiència energètica en els automòbils

La institució disposa d’una guia de consum de carburant dels cotxes venuts a Espanya.

L’IDAE també ofereix una taula amb els cotxes més eficients i menys contaminants a Espanya.