(hey, type here for great stuff)

access to tools for the beginning of infinity

Models viables per al desenvolupament rural: Grameen Bank

Banc de règim cooperativista que ha convertit els microcrèdits en un model viable de desenvolupament rural.

Es tracta d’una organització fundada a Jobra, Bangladesh, el 1976, pel professor, economista i Nobel de la Pau del 2006 Muhammad Yunus.

Grameen Bank concedeix microcrèdits, accepta dipòsits i dirigeix companyies tèxtils, energètiques i de telecomunicacions, centrades en l’ajuda al desenvolupament (Grameen Trust; Grameen Fund; Grameen Communications; Grameen Shakti/Energy; Grameen Shikkha/Education; Grameen Telecom; Grameen Knitwear Ltd; Grameen Cybernet Ltd).

El principal producte de Grameen Bank són els microcrèdits, un préstec que reben grups de cinc individus sense la necessitat d’aportar garanties patrimonials; tot i això, el grup sencer perd la possibilitat de demanar nous crèdits si un dels seus membres no aconsegueix tornar el préstec d’acord amb allò pactat amb Grameen.

Aquest senzill sistema garanteix que siguin els propis individus els que rebin el préstec, fonamentalment dones, els que actuen de supervisors del seu pagament, ja que el desig d’accedir a nous microcrèdits els indueix a intentar que tots els membres del grup puguin tornar l’import en préstec.

  • El 96% dels clients de Grameen Bank són dones.
  • El 98,85% dels crèdits són tornats, amb un total distribuït que ascendeix als 4.560 milions d’euros.
  • Són els propis receptors dels préstecs els que posseeixen el 94% de la companyia. El 6% restant és propietat del govern de Bangladesh.
  • El banc té 2.226 sucursals i 18.795 treballadors, que ofereixen cobertura a 71.371 pobles.

Tanmateix, Grameen Bank ha creat la Grameen Foundation (Fundació Grameen), l’objectiu de la qual és ampliar l’experiència del Banc Grameen a tot el món.

Grameen Bank ha aconseguit sobreviure a nombroses crisi derivades de situacions excepcionals a Bangladesh; unes inundacions devastadores el 1998 varen provocar que bona part del país es mantingués inundat durant setmanes, fet que va arruïnar collites, destruir cases i provocar epidèmies derivades d’infeccions sanitàries.

Per recolzar la recuperació del país, Grameen va concedir nous préstecs que, sumats als que ja suportava part de la població, excedien la capacitat de pagament de moltes famílies. Moltes usuàries dels microcrèdits van deixar de pagar quotes, fins i tot quan la situació econòmica millorà.

L’abril del 2000, Grameen va introduir novetats al seu sistema prestatari per a microcrèdits, denominat “Sistema Generalitzat Grameen”, implantat a totes les oficines de Grameen des del 2002.