(hey, type here for great stuff)

access to tools for the beginning of infinity

Objectius de Desenvolupament del Mil·leni: una quimera?

Els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni són 8 fites bàsiques que els 191 països membres de les Nacions Unides volen aconseguir el 2015, centrats a eradicar la pobresa i les epidèmies més devastadores, garantir el dret a la vida digna i a l’educació, la igualtat entre home i dona, i promoure la prosperitat a tot el món a través del desenvolupament sostenible.

Els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni van ser promoguts per l’OCDE (organització de cooperació internacional conformada per les economies més desenvolupades) entre els 30 Estats que formen part de l’organització.

L’ONU va decidir introduir els vuit capítols en l’anomenada Declaració del Mil·lenni, signada el setembre del 2000.

Els vuit objectius de desenvolupament

Cadascun dels vuit objectius es divideix en diverses metes (un total de 19, quantificables mitjançant indicadors concrets i, per tant, mesurables). Per primera vegada, l’agenda internacional del desenvolupament posa una data per a la consecució d’acords concrets: el 2015.

  • Objectiu 1: Eradicar la pobresa extrema i la fam. Dues metes: primera, reduir la proporció de gent vivint amb menys d’un dòlar al dia a la meitat; i segona, reduir a la meitat la proporció de gent que pateix fam.
  • Objectiu 2: Assolir l’ensenyament primari universal. Dues metes: primera, assegurar-se que tots els infants completen l’ensenyament primari; i segona, l’increment de l’assistència a l’escola ha de garantir-se amb avantatges per a assegurar-se que tots els nens romanen en l’escola i reben una educació de qualitat.
  • Objectiu 3: Promoure la igualtat entre els gèneres i l’autonomia de la dona. Una meta: eliminar la desigualtat entre gèneres en l’educació primària i secundària.
  • Objectiu 4: Reduir la mortalitat infantil. Una meta: reduir en dos terços l’actual taxa de mortalitat dels nens menors de 5 anys.
  • Objectiu 5: Millorar la salut materna. Una meta: reduir l’actual taxa de mortalitat materna en tres quartes parts.
  • Objectiu 6: Combatre el VIH/SIDA, el paludisme i altres malalties. Dues metes: primera, parar i començar a disminuir el VIH/SIDA; i segona, parar i començar a disminuir la incidència de la malària i altres grans epidèmies mundials, tals com la tuberculosi.
  • Objectiu 7: Garantir la sostenibilitat del medi ambient. Tres metes: primera, integrar els principis del desenvolupament sostenible en les polítiques concretes de cada país; segona, reduir a la meitat la proporció de gent sense accés garantit a l’aigua potable; i tercera, assolir una millora significativa en les vides de com a mínim 100 milions d’habitants dels ravals urbans més pobres.
  • Objectiu 8: Fomentar una associació mundial per al desenvolupament. Set metes: primera, desenvolupar un sistema comercial i financer mundial equitatiu i no discriminatori amb els països pobres; segona, plantar cara a les necessitats especials dels països pobres, com la possibilitat d’exportar sense aranzels en alguns mercats, la cancel·lació dels deutes bilaterals i l’augment de l’ajuda als països compromesos amb la reducció de la pobresa; tercera, afrontar les necessitats especials dels països pobres sense sortida al mar o compostos per petits i aïllats arxipèlags; quarta, afrontar el deute dels països en desenvolupament d’una manera comprensible i sostenible a llarg termini; cinquena, potenciar la creació de llocs de treball decents i productius per als joves; sisena, en cooperació amb les empreses farmacèutiques, proveir accés medicaments essencials i econòmics en els països pobres (potenciació de genèrics, etcètera); i setena, en cooperació amb el sector privat, afavorer l’accés de tothom a les noves tecnologies, sobretot les tecnologies de la informació i la comunicació.

La Declaració dels Objectius del Mil·lenni, adoptada per l’Assemblea General de l’ONU en la sessió plenària del 8 de setembre del 2000, especifica en el seu primer punt: “Considerem que certs valors fonamentals són essencials en les relacions internacionals del segle XXI. Aquests n’inclouen: llibertat, igualtat, solidaritat, tolerància, respecte per la naturalesa i responsabilitat compartida.”