(hey, type here for great stuff)

access to tools for the beginning of infinity

El revers de la biomasa

La biomasa és un combustible energètic obtingut directa o indirectament de recursos biològics (fusta, residus agrícoles, deixalles urbanes o fem, …

El reverso de la biomasa

Se trata de un combustible energético obtenido directa o indirectamente de recursos biológicos (madera, residuos agrícolas, desechos urbanos o estiércol, …